องค์การบริหารส่วนตำบลชานุวรรณ

อบต.ชานุวรรณ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 9

คณะผู้บริหาร

นายพหลยุทธ บทมูล
นายก อบต.
0818596098

นายสุริยา สุดสงสาร
รองนายก
0610784008

นายสังคม จันทราไชย
รองนายก
0892855095

นายสุนทร พิมพา
เลขาฯนายก
0870179523

นางกุลวดี วงษ์วิพัฒน์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ชานุวรรณ
0863543432

นางกุลวดี วงษ์วิพัฒน์
รองปลัด อบต.ชานุวรรณ
0863543432